Last Updated:
Ocak 9, 2021

Soru Sormak için tıklayın
Takip Çeşitleri
Per Page :

İcra takip Çeşitleri İcra hukukunda her alacak bir değildir. Bazı alacaklar ve bazı haklar kanun gözünde daha üstün görünmüştür. Bu sebeple de bir çok alacağa karşılık takip çeşitleri de çoğalmıştır. Örneğin fatura gibi basit bir alacak için yapılacak takip ile bir mahkeme kararında verilen karar için yapılacak takip çeşidi bir değildir. Aynı şekilde bir Çek alacağı da bir borç alınan paradan daha üstün tutulmalıdır. İşte bu sebeple icra takip çeşitleri ortaya çıkmıştır. Haliyle hepsinin de işleyişi ve işlemleri farklıdır. Bu icra takip çeşitleri kategorimiz her takibin farklılıkları baz alınarak hazırlanmıştır.

Kira Sözleşmesinde Süre

Borçlar kanunu’nun kira sözleşmelerini tanımlayan 299. Maddesini daha önce açıklamıştık. Kira sözleşmeleri yazılı veya sözlü yapılabiliyor. Tabi ki her kira sözleşmesinde aynı zamanda bir de süre mevcut. Çünkü Kiralayan ( genelde mal sahibi ) Sahibi olduğu gayrimenkul yada menkülün kullanımı devretmektedir. Elbette bu sınırsız olmayacak ve bir süreye tabi olacaktır. Fakat bu süreden kasıt mutlaka bir tarih değil. İşin doğası gereği Kira Sürelidir. Borçlar kanunumuz 300. Maddesinde Kira Sözleşmesi Belirli ve Belirli Olmayan Bir süre için yapılabilir diyerek kira sözleşmesi açısından süre kavramını açıklamıştır. Kısacası Kira Sözleşmesi Belirli Süreli Yada Belirsiz Süreli olacaktır. Belirli Süreli kira sözleşmeleri süre sonunda ayrıca bir bildirime gerek olmadan kendiliğinden sona erer. Konut ve işyerleri için de kira sözleşmeleri belirli yada belirsiz süreli olabilir. Daha önce açıkladığımız gibi bu tamamen tarafların iradesine bağlıdır. Eğer belirli süreli bir kira sözleşmesi yapılmışsa taraflar sözleşmenin biteceği tarihi kesin olarak belirlemiş olmalıdır. Bu bizzat gün ay yıl şeklinde olabileceği gibi gerçekleşmesi kesin bir tarihe de bırakılabilir. Örneğin 2020 yılının anneler günü gibi. Kira sözleşmesinde yazılı süre sona erdikten sonra tarafların sözleşmeyi devam ettirip ettiremeyecekleri, Sözleşme bittikten ne zaman sonra kiralananın teslim edilmesi gerektiği gibi konuları ise diğer yazılarımızdan takip edebilirsiniz. read more
1 Views : 351

Kira Sözleşmesi

18/05/1955 Tarihli Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki kanunun artık yürürlükte olmaması sonrası sonrasında kira sözleşmeleri ile ilgili olarak Borçlar Kanunundaki bilgileri esas alacağız. Yeni Borçlar Kanunumuz Kiracıyı koruyan düzenlemelere çok geniş yer vermiştir. Kiralayanın önceki dönemlerde keyfi davranışlarını önlemek isteyen Kanun Koyucu, yeni kanunda Kiracıya gerçekten geniş haklar tanımıştır. Kira sözleşmesi Nedir? Borçlar Kanunu’ndan aynen alıntılandığı gibi Kira Sözleşmesi, Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanmasını kiracıya bırakmayı, Kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Görüldüğü gibi burada Kira sözleşmesinin asıl amacı, tarafları ve şekli genel bir tanımda belirtilmiştir. Bu madde sadece Ev kiraları hakkında değil, İşyeri ve hasılat kiralarını da kapsamaktadır. Çünkü Madde metninde geçen “yararlanma” kelimesi hasılat kiralarını belirtmektedir. Zaten belirttiğimiz husus madde gerekçesinde de açıklanarak; Kira sözleşmesi bütün kira türlerini kapsayacak şekilde tanımlanmıştır şeklinde açıklanmıştır.   Kira sözleşmesi nasıl düzenlenir ? Yine bu tanımdan da anlaşılabileceği gibi Kira Sözleşmesi herhangi bir şekle bağlı değildir. Yani Kira Sözleşmesi Yazılı olabileceği gibi Sözlü Kira sözleşmesi de olabilir. Bu konuda bir geçerlilik şartı yoktur. Önemli olan tarafların rızasıdır. İki kişinin sözlü bile olsa kira sözleşmesi yapmaları konusunda anlaşmış olmaları kira sözleşmesinin kurulması için yeterlidir. Tabi ki buradaki anlaşma her ne kadar sözlü bile olsa, Kira bedeli, […] read more
0 Views : 221

İlamlı Takip nedir?

İlamlı takip; görülmüş bir davada ilgili mahkemece verilen karar neticesinde ilamdaki alacaklara istinaden başlatılan takiplerdir. Mahkeme görülen davanın niteliğine göre dava sonunda verdiği karar istinaden taraf ya da taraflar avukatına belirli miktarda vekalet ücreti, yargılama gideri, masraf ya da harç alacağı hükmeder. Bu alacaklara istinaden de mahkemenin ilamı gereği taraf avukatı ya da avukatları yasal takip ile bu alacağa takip açabilir. İşte bu tür takipler ilamlı takiplerdir. İlam ; mahkemenin vermiş olduğu yani hükmünü açıklamış olduğu hakim onaylı resmi belgelerdir. İlamın konusu genel olarak para alacaklarıdır. Para alacağı dışında ; tahliye, çocuk teslimi şeklinde yükümlülükler de icra takibine konu edilebilmektedir. İlgili mahkemenin vermiş olduğu kararda hükümler açıktır ve karar içeriğinde hangi alacaklara hükmedilmişse alacaklı tarafça o alacağa ya da alacaklara istinaden icra takibi başlatılır. Başlatılan icra takibinde borçlu tarafa gönderilen evrak ise icra emridir. İcra emri icra dairesi tarafından düzenlenerek borçlu tarafa tebliğ edilmek üzere gönderilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken şudur ki; eğer taraf olarak sizin de avukatınız var ise icra dairesince düzenlenen icra emri size değil avukatınıza gönderilecektir. İcra dairesinin görevi başlatılan takip ile ilgili yapılabilecek tüm işlemleri talep edilmesi ve yasaya uygun olması dahilinde yerine getirmektir. Şayet; icra emri gelmiş ve bu icra emrine karşın herhangi bir […] read more
0 Views : 218

Senet Nedir ? Senet Nasıl Düzenlenir

SENET NEDİR Senet en az iki kişi arasında düzenlenen ve bir borcun belirli bir tarihte ödenmesi gerektiğini anlatan kıymetli bir evraktır. Senedin düzenlenmesi kişiler arasında yapılan herhangi bir ticari satıma veya verilen herhangi bir borca bağlıdır. Ticari olarak bir mal almışsanız ve bunu vadesel olarak belli bir tarihte ödemek istiyorsanız bunun karşılığında mal aldığınız kişi ile senet düzenleyebilirsiniz. SENET NASIL DÜZENLENİR ? Senet her şeyden önce borcu ödeyecek kişi ve borcun ödeneceği kişi olmak üzere en az iki kişi arasında imzalanmalıdır. Senedin karşılığında ödeme yapacak kişi senedin alt tarafında yer alan kısma adını soyadını tc kimlik numarasını (şirket ise vergi numarasını) adresini yazmakla birlikte imzasını atmalıdır. Senedin karşılığında ödemeyi alacak kişinin adı (ya da şirket) senet örneğinde görülen Bay…… kısmındaki boşluğa yazılmalıdır. Ödeme hangi gün yapılacak ise bu senedin ödeme günü ya da vade günü kısmında tarihsel olarak mutlaka belirtilmelidir. Burada belirtilen tarihin karşılığı senet metninde yer alan ‘……… tarihinde’ kısmına yazı hali ile belirtilmelidir. Örnek : Ödeme/Vade Günü : 26.02.2016 – Senet metni : 26 Şubat 2016 ya da yirmialtı şubat ikibinonaltı. Ödenecek miktar ne ise TL kısmına mutlaka ≠…………….≠ şeklinde belirtilmeli ve karşılığı olarak senet metnine de ‘yukarıda yazılı yalnızca ………………………..’ kısmına yine düz yazı ile yazılmalıdır. Örnek […] read more
1 Views : 402

Kira Alacağında Yetkili İcra Dairesi

Ülkemizde çok yoğun olarak kullanılan kurum olan kiralamanın çeşitleri var. Konut kirası, hasılat kirası, dükkan kirası gibi. Bu yazımızda genelde konutlar ve çatılı iş yerleri hakkında ki kira alacaklarında yetkili icra dairesinden bahsedeceğiz. Bilindiği üzere yetki hususu hukuk muhakemeleri kanunu nda düzenlenmiş olup bir kaç ayrık durum dışında yetki meselesi kamu düzeninden sayılmadığı için hakimin yada icra müdürünün bunu kendiliğinden takdir etme değerlendirme yetkisizlik kararı verme gibi yetkisi yoktur. Konut kirasında yetkili icra daireleri Konut kiralarında öncelikle dikkat edilmesi gereken çoook ayrık durumlar dışında kiralayan kişilerin tacir sayılmamasıdır. Peki bunun pratikte önemi nedir ? Pratikteki önemi yetki sözleşmelerinde ortaya çıkar. Konut kiralarında yetki sözleşmesi Yapılabilir mi? Konut kiralarında kiralayan kişiler tacir değil ve genelde ticari maksatla kiralanmıyor. Tacir olmayan kişilerin yaptıkları yetki sözleşmesi geçersizdir. Bu geçersiz olduğuna göre tek yetkili yer çıkıyor. Genel yetki kuralları. Kira borcuna geçmeden önce aranacak ve götürülecek borçlardan bahsetmekte fayda var. Aranacak borç; Borçlunun yerleşim yerinde ödenmesi gereken, Alacaklının alacağını alması için borçluya gitmesi gereken borçlar iken Götürülecek borç ise Alacaklının ikametgahında ödenen borçlardandır. Kira sözleşmelerindeki kira borcu götürülecek borçlardandır. Yani kural olarak ev sahibinin evinde ödenir. Bu sebeple ilk yetkili icra dairesi alacaklının yerleşim yeridir. Alacaklı kendi yerleşim yerinde takip başlatabileceği gibi dilerse kiracının […] read more
0 Views : 1117

İtirazın Kaldırılması Davasında Yetkili Mahkeme

Ödeme emrinin tebliği üzerine 7 gün içinde icra dairesinde yetkiye ve borca itiraz edilmesi sonucu duran takibe devam edilmesi için alacaklının açacağı itirazın kaldırılması davasında yetkili mahkeme kimdir yetki kesin yetki midir read more
6 Views : 949

İCRA NEDİR ? HACİZ NEDİR ?

Borçlunun alacaklıya ödemekle ya da alacaklı için yerine getirmekle, yapmakla yükümlü bulunduğu bir şeyi ödememesi, yapmaması durumunda, alacaklının başvurduğu adli kuruluş ve kuruluşun yaptığı görev olarak tanımlanan icra hukuku sadece alacaklı – borçlu yani para bakımından değil hayatımızın herhangi bir anında karşımıza çıkabilecek bir hukuki kurumdur.

Bu sitede sizlere genellikle konusu para olan icra takipleri anlatılacaktır. Elimizden geldiğince hem meslektaşlarımızın hemde bu konuda hiç bir bilgisi olmayan sade bir vatandaşın dahi anlayacağı öğreneceği bilgi edineceği şekilde düzenledik sitemizi.

Haciz.org sitesinin güncel kalması için her türlü çabayı sarf edeceğimizden hiç kuşkunuz olmasın. Sizler de Forum bölümünden yazı ve makaleleriniz ile icra hukukunda bizleri aydınlatırsanız bundan memnuniyet duyarız.

Eksiklerimiz hatalarımız yanlışlarımız olmuşşsa affola. Düzeltebileceğimiz hata ve eksiklerimiz yada önerileriniz için bizimle BURADAN iletişime geçebilir, yardım ve destek almak için sizler gibi diğer insanların da faydalanması amacıyla oluşturduğumuz forumumuza BURADAN ulaşabilirsiniz. Ayrıca sitemizde yapmış olduğunuz yorum vb sitemizde izler bırakan verileriniz ile ilgili gizlilik politikamızı da BURADAN görebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makalelerimizi KAYNAK GÖSTERİP linkimizi ekleyerek paylaşmanızda hiç bir sakınca yoktur. Aksi durumlarda makaleleri, yazıları kendisininmiş gibi yayınlayan arkadaşlarımız için de her türlü telif hakkımız saklıdır.

Kalebet - Casinoslot giriş -

Kingbetting