Devlet, alacaklının alacağına kavuşması icin icra organları kurar. Bunun sebebi alacaklının kendi kendine hak aramaya kalkmasını engellemek ve varsa bir alacağı devlet eliyle tahsil etmektir. İcra ve iflas kanunu gereği icra memuru alacaklı ve borçlunun haklarını korumak ile yukumludur. Burada bahsedilen borçlu kavramı içerisinde elbette haciz sırasında hacizle muhatap olan diğer kişileri de saymak gerekir. Bu, borçlunun yakını olabileceği gibi borclu ile hiç bir ilgisi olmayan biri de olabilir. İşte hacizde istihkak iddiası da böyle bir durumda mevzu bahis olur. İSTİHKAK İDDASİ NEDİR Hacizde istihkak iddiası, alacaklı tarafından gösterilen veya borçlunun adresinde yapılan haciz sırasında haczi talep edilen menkullerin borçluya değil KENDİSİNE veya YETKİLİSİ OLDUGU SİRKETE ait olduğundan bahisle haciz sırasında yada hacizden sonraki 7 gün içinde icra dairesine sunulan beyan demektir. Bu beyan haciz sırasında sunulabilecegi gibi yukarıda dediğim gibi şayet hacizde hazır değilse daha sonra da icra dairesine sunulabilir. İstihkak iddiasında bulunan kişi haciz tutanağında haczi talep edilen yada haczedilen malların kendisine ait olduğunu iddia etmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta istihkak iddiasında kimin bulunabileceği mevzsudur. Kimler istihkak iddiasında bulunabilir İstihkak iddiası bir mal üzerine aynı veya sınırlı ayni hakka dayanarak o mal üzerinde HAK İDDİA EDİLMESİDİR. haliyle bu hak ancak kendi adına iddia edilebilir. Madde 96 – […] read more