Last Updated:
Ocak 9, 2021

Soru Sormak için tıklayın
İcra Takip İşlemleri
Per Page :

İcra daireleri ve icra mahkemelerinde yapabileceğiniz her türlü icra takip işlemin yer aldığı bu kategori de icra dairesinde sizlere lazım gelen her türlü dilekçe ve talepler, satış işlemleri, taahhüt işlemleri gibi konularda yayımlanmış emsal kararlar yada pratik bilgiler konusunda tecrübe edinebilirsiniz. İcra takip işlemleri her aşamada farklılık göstermekte olup neredeyse her takipte de farklı şekilde ilerlemektedir. Kimi takiplerde henüz tebligat yapılmadan dosya bitmekte iken kimi takiplerde ise satıştan sonra dosya bitmektedir. Bu iki durumda örneğin alınacak harç oranı hemen değişmektedir. Bu ve bunun gibi bir çok icra takip işlemleri için oluşturulan bu kategori sizlere en doğru yolu göstermek için hazırlanmıştır.

İlamsız Takiplerde Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği

T.C. İSTANBUL ANADOLU ……….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ne DOSYA NO : 2019/…………….. ESAS BEYANDA BULUNAN BORÇLU : T.C.K.N. : ADRES : ALACAKLI : VEKİLİ : KONUSU : Borca itirazlarımızdan ibarettir. AÇIKLAMALAR : Yukarıda yazılı dosya numaranızdan gönderilen örnek no 7 ödeme emri …………….. tarihinde bize ulaşmıştır. Süresi içerisinde itirazlarımı sunarım. Dosyada alacaklı görünen tarafa hiç bir borcum yoktur. İşbu sebeple İcra takibinde gönderilen ödeme emrine, ödeme emrindeki borca, işlemiş faize ve faiz oranına ve ferilerine itiraz ediyorum. SONUÇ ve TALEP: İtirazlarımın kabulü ile icra dosyasının durdurulmasına karar verilmesini talep ederim. Borçlu Adı Soyadı TC: ………… İmza read more
3 Views : 469

Taşınmaz Haczi Ne Zaman Düşer ?

İcra ve İflas Kanunumuzun 106. Maddesi; (Değişik: 3/7/1940-3890/1 md )(Değişik birinci fıkra: 2/7/2012-6352/21 md.) Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebilir. Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı taşınır hükmündedir demektedir. Kanunun 106. Maddesinin başlığı ise SATIŞ TALEBİDİR. Buradan çıkacak sonuç hacizli taşınmazın satışının 1 yıl içerisinde TALEP EDİLMİŞ olması ve satış avansının yatırılmış olması hacizin düşmemesi için yeterlidir. TAPUYA HACİZ NE ZAMAN KONULMUŞ SAYILIR? İcra ve İflas Kanunumuz gereği İcra Müdürünün Alacaklının haciz talebine olumlu yanıt vermesi yani taşınmasın haczine karar vermesi yeterlidir. İcra Müdürü taşınmasın haczine karar verdiği zaman o taşınmaz haczedilmiştir. Tapuya şerhi 10 gün sonra da olsa Satış isteme süresi Tapuya haciz kararının verildiği gün başlar. ! Tapuya hiç şerh konulmamış olsa bile haciz geçerlidir. Çünkü tapuya şerh bir bildirimden öte bir şey değildir. Şerh konulması ile Alacaklı, tapunun 3. kişilere satışından sonra onlara karşı da Tapu haczinin getirdiği hakları kullanabilecektir. Bir örnek vermek gerekirse 1.2.2020 de İcra müdürlüğü tapuya haciz kararı vermiş olsun. Fakat Tapu müdürlüğünde ki şerh işlemi ise 15.2.2020 de yapılmış olsun. Her ne kadar kişiler tapu üzerindeki haczin 15.02.2020 de olduğunu görse de aslında haciz 1.2.2020 de başlamıştır ve 1.2.2021 de sona erecektir. Alacaklının […] read more
3 Views : 2895

103 Davet Kağıdı

İcra ve İflas Kanunu 103. Maddesi aşağıdaki şekildedir. Tutanak tutulurken alacaklı, borçlu veya namlarına Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse bulunmazsa, bulunmayan alacaklı veya borçlu üç gün içinde tutanağı tetkik ve diyeceği varsa söylemesi için icra dairesine davet olunur. Kanunen ilavesi gereken müddetler mahfuzdur. Haciz sırasında borçlu veya alacaklı adına Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse bulunduğu takdirde haciz tutanağının bir örneği bulunan şahsa verilir. Borçluya veya alacaklıya ayrıca haber verilmez. Haciz sırasında alacaklı yada borçlunun hazır olmasına gerek olmadığına daha önce değinmiştik. Zaten icra ve iflas kanunu 102. Maddesi Taşınır bir malı haciz için mahallinde bir tutanak tutulur. Tutanakta alacaklı ve borçlunun isim ve şöhretleri, alacağın miktarı, haczin hangi gün ve saatte yapıldığı, haczedilen mallar ve takdir edilen kıymetleri ve varsa üçüncü şahısların iddiaları yazılır ve haczi icra eden memur tarafından imza edilir. demektedir. 103 Davet Kağıdı işte haciz sırasında hazır olmayan alacaklı veya Genelde borçluya gönderilen tebligattan ibarettir. Bu 103 Davet Kağıdı borçluya gönderilerek, yokluğunda tutulan tutanağı incelemesini, bu tutanağa karşı bir diyeceğinin olup olmadığı konusunda bilgilendirme metnidir. Örneği de aşağıda paylaşılmıştır. T.C.İSTANBUL ….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ne DOSYA NO : 2020/……………… Esas DAVET KAĞIDI ALACAKLI : VEKİLİ : BORÇLU : HACİZ ŞERHİ İŞLENENGAYRİMENKUL : HACİZ TARİHİ :YEVMİYE […] read more
0 Views : 555

Ödeme Emrine İtiraz Süresi

Ödeme emrinin ne anlama geldiğini daha önce yazmıştık. Ödeme emri türleri gibi itiraz süreleri de farklıdır. Ödeme emri size geldikten sonra itiraz süreniz başlayacaktır. İtiraz için süreniz, Ödeme emrinin size tebliğ edildikten sonraki gün başlar. Örneğin 30/06/2019 da ödeme emri size tebliğ edilirse itiraz süreniz 01/07/2019 da başlayacaktır. Ödeme emri size geldikten sonra itirazı yapacağınız yer de farklı olabilecektir. Ödeme Emrinin türüne göre itirazı nereye yapacağınız değişir. İlamsız-adi takiplerde (örnek :7) itiraz süresi 7 gün olup ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mutlaka itiraz edilmelidir. 7 günlük yasal süre içinde itiraz edilmez ise başlatılan bu takip kesinleşmiş olur ve borçlu taraf ödeme emrinin gerektirdiği tüm sorumluluğu karşılamakla yükümlüdür. Örnek İtiraz Dilekçesi Kambiyo takiplerine ilişkin takiplerde (örnek : 10) itiraz süresi 5 gün ödeme süresi ise 10 gün olup ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 günlük yasal süre içinde itiraz edilmez ise başlatılan bu takip devam eden 5 gün sonra ( toplamda 10 gün sonra ) kesinleşmiş olur ve borçlu taraf ödeme emrinin gerektirdiği tüm sorumluluğu karşılamakla yükümlüdür. (sitemizde bu tür takiplere itiraz dilekçesini bulabilirsiniz) Kira alacaklarına ilişkin başlatılan adi takiplerde (örnek : 13) itiraz süresi 7 gün olup ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihten itibaren […] read more
0 Views : 210

ÖDEME EMRİ NEDİR ?

Ödeme emri; icra dairesi tarafından herhangi bir dekont, fatura, cari hesap, senet, çek, elden verilen para vb borçla ilgili olarak borçlu tarafa icra dairesince gönderilen ve borçlunun belirtilen süre içerisinde belirtilen kişilere olan borcunun ödenmesini ihtar eden belgedir. Ödeme emri; üzerinde gönderilen icra dairesi ve dosya numarası başta olmak üzere icra takibini başlatan alacaklı ismi ile borçlu taraf ya da tarafların isminin gösterildiği, bununla beraber takibe neden olan alacak sebebi ile alacak sebebine bağlı olarak hesaplanan icra takibi öncesi faiz ve masraf detaylarının yer aldığı yer aldığı resmi evraktır. Bu resmi evrak genellikle tek belgeden oluşur ve icra dosyasının ana unsunuru oluşturur. Ödeme emri; İlamsız Adi takiplerde Ödeme Emri Örnek : 7 Kambiyo alacaklarına istinaden İlamsız takiplerde Ödeme Emri Örnek : 10 Kira alacaklarına istinaden adi takiplerde Ödeme Emri Örnek : 13 İpoteğin paraya çevrilmesi takiplerinde Ödeme Emri Örnek : 6 ve Örnek : 9 Rehnin paraya çevrilmesi takiplerinde Ödeme Emri Örnek : 8 şeklinde adlandırılabilir. İlamsız adi takiplerde ödeme emri Örnek : 7 herhangi bir fatura, cari hesap, dekont, elden verilen para vb gibi borçlara istinaden açılan adi takiplerdir. Kambiyo senetlerine ilişkin başlatılan takiplerde ödeme emri Örnek : 10 çek ve senetlerden kaynaklanan borçlara istinaden başlatılan icra takipleridir. Örnek […] read more
0 Views : 229

Kira Alacağında Yetkili İcra Dairesi

Ülkemizde çok yoğun olarak kullanılan kurum olan kiralamanın çeşitleri var. Konut kirası, hasılat kirası, dükkan kirası gibi. Bu yazımızda genelde konutlar ve çatılı iş yerleri hakkında ki kira alacaklarında yetkili icra dairesinden bahsedeceğiz. Bilindiği üzere yetki hususu hukuk muhakemeleri kanunu nda düzenlenmiş olup bir kaç ayrık durum dışında yetki meselesi kamu düzeninden sayılmadığı için hakimin yada icra müdürünün bunu kendiliğinden takdir etme değerlendirme yetkisizlik kararı verme gibi yetkisi yoktur. Konut kirasında yetkili icra daireleri Konut kiralarında öncelikle dikkat edilmesi gereken çoook ayrık durumlar dışında kiralayan kişilerin tacir sayılmamasıdır. Peki bunun pratikte önemi nedir ? Pratikteki önemi yetki sözleşmelerinde ortaya çıkar. Konut kiralarında yetki sözleşmesi Yapılabilir mi? Konut kiralarında kiralayan kişiler tacir değil ve genelde ticari maksatla kiralanmıyor. Tacir olmayan kişilerin yaptıkları yetki sözleşmesi geçersizdir. Bu geçersiz olduğuna göre tek yetkili yer çıkıyor. Genel yetki kuralları. Kira borcuna geçmeden önce aranacak ve götürülecek borçlardan bahsetmekte fayda var. Aranacak borç; Borçlunun yerleşim yerinde ödenmesi gereken, Alacaklının alacağını alması için borçluya gitmesi gereken borçlar iken Götürülecek borç ise Alacaklının ikametgahında ödenen borçlardandır. Kira sözleşmelerindeki kira borcu götürülecek borçlardandır. Yani kural olarak ev sahibinin evinde ödenir. Bu sebeple ilk yetkili icra dairesi alacaklının yerleşim yeridir. Alacaklı kendi yerleşim yerinde takip başlatabileceği gibi dilerse kiracının […] read more
0 Views : 1117

İtirazın Kaldırılması Davasında Yetkili Mahkeme

Ödeme emrinin tebliği üzerine 7 gün içinde icra dairesinde yetkiye ve borca itiraz edilmesi sonucu duran takibe devam edilmesi için alacaklının açacağı itirazın kaldırılması davasında yetkili mahkeme kimdir yetki kesin yetki midir read more
6 Views : 949

Örnek no 7 Ödeme Emrinde İtiraz Süresi Kaç Gündür ?

Örnek No Ödeme emri, İlamsız Alacaklar için düzenlenmiş ödeme emri olup bu ödeme emri size ulaştıktan SONRAKİ günden başlamak üzere 7 gün içinde itiraz etmezseniz takip kesinleşecektir. Bir örnekle açıklamak gerekirse; 1.1.2019 da sizlere ödeme emrinin geldiğini varsayarsak itiraz süreniz 2.1.2019 da başlar 8.1.2019 da sona erer. 8.1.2019 günü hafta içine yada mesai gününe denk geldiği için sorun yok. Fakat eğer son gün Haftasonuna yada Resmi tatile denk gelirse, son gün uzar sonraki ilk iş günü mesai saati bitiminde süre dolar. read more
0 Views : 286

Haciz sırasında istihkak iddiası üzerine

Devlet, alacaklının alacağına kavuşması icin icra organları kurar. Bunun sebebi alacaklının kendi kendine hak aramaya kalkmasını engellemek ve varsa bir alacağı devlet eliyle tahsil etmektir. İcra ve iflas kanunu gereği icra memuru alacaklı ve borçlunun haklarını korumak ile yukumludur. Burada bahsedilen borçlu kavramı içerisinde elbette haciz sırasında hacizle muhatap olan diğer kişileri de saymak gerekir. Bu, borçlunun yakını olabileceği gibi borclu ile hiç bir ilgisi olmayan biri de olabilir. İşte hacizde istihkak iddiası da böyle bir durumda mevzu bahis olur. İSTİHKAK İDDASİ NEDİR Hacizde istihkak iddiası, alacaklı tarafından gösterilen veya borçlunun adresinde yapılan haciz sırasında haczi talep edilen menkullerin borçluya değil KENDİSİNE veya YETKİLİSİ OLDUGU SİRKETE ait olduğundan bahisle haciz sırasında yada hacizden sonraki 7 gün içinde icra dairesine sunulan beyan demektir. Bu beyan haciz sırasında sunulabilecegi gibi yukarıda dediğim gibi şayet hacizde hazır değilse daha sonra da icra dairesine sunulabilir. İstihkak iddiasında bulunan kişi haciz tutanağında haczi talep edilen yada haczedilen malların kendisine ait olduğunu iddia etmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta istihkak iddiasında kimin bulunabileceği mevzsudur. Kimler istihkak iddiasında bulunabilir İstihkak iddiası bir mal üzerine aynı veya sınırlı ayni hakka dayanarak o mal üzerinde HAK İDDİA EDİLMESİDİR. haliyle bu hak ancak kendi adına iddia edilebilir. Madde 96 – […] read more
0 Views : 462

Hacizde taahhüt nedir ? Taahhüt nasıl verilir? Sonuçları nelerdir ?

HACİZDE TAAHHÜT Haciz istenmeyen fakat olmazsa olmaz bir durum olduğundan pek cok insan mecbur kalmadıkça bu konuda herhangi bir araştırma yoluna gitmiyor. Tabi taahhüt de en zor zamanda yetişen hızır misali insanlarin aklına ilk gelen bir kurtuluş ümidi oluyor. Bugün taahhüt vermeyi ve taahhüt un sonuçlarını anlatmak istiyorum. Oncelikle herkesin hapis ihtimali olduğundan vermeye korktuğu taahhüt sadece icra dosyasina verilmesi durumunda geçerlidir. Telefonla sizi arayan müşteri temsilcisine verdiğiniz taahhüt sadece siz ile o şirket arasında geçerli olup bu taahhüdü ihlal etmeniz durumunda herhangi bir hapis cezası vs yoktur. Hapis ihtimali sadece icra dosyasına verdiğiniz taahhüt de geçerlidir. icra dosyasina taahhüt vermek icra dosyasina 3 şekilde taahhüt verebilirsiniz. Bunlardan ikisi alacaklı veya vekilinin kabulü ile olurken diğeri için alacaklının yada vekilinin kabulüne ihtiyaç yoktur. # Haciz sırasında verilen taahhüt Bu durumda ev yada iş yerinize geldiklerinde alacaklı taraf ile anlaşarak taahhüt verebilirsiniz. Bu taahhüt mutlaka icra haciz tutanağına kuruşu kuruşuna ve her alacak kalemi ayrı ayrı yazılmak suretiyle verilebilir. Örneğin toplam dosya borcunuzun 7777,77 tl olduğunu varsayalım. Siz taahhüt verirken asıl alacak : 5000 tl Faiz : 300,5 tl Vekalet ücreti: 948,99 tl vs vs gibi kuruşu kuruşuna haciz tutanağına yazılacak ve toplamda 7777,77 tl yi tutturacak şekilde yazdirmalisiniz. Aslinda bunu […] read more
0 Views : 610

İCRA NEDİR ? HACİZ NEDİR ?

Borçlunun alacaklıya ödemekle ya da alacaklı için yerine getirmekle, yapmakla yükümlü bulunduğu bir şeyi ödememesi, yapmaması durumunda, alacaklının başvurduğu adli kuruluş ve kuruluşun yaptığı görev olarak tanımlanan icra hukuku sadece alacaklı – borçlu yani para bakımından değil hayatımızın herhangi bir anında karşımıza çıkabilecek bir hukuki kurumdur.

Bu sitede sizlere genellikle konusu para olan icra takipleri anlatılacaktır. Elimizden geldiğince hem meslektaşlarımızın hemde bu konuda hiç bir bilgisi olmayan sade bir vatandaşın dahi anlayacağı öğreneceği bilgi edineceği şekilde düzenledik sitemizi.

Haciz.org sitesinin güncel kalması için her türlü çabayı sarf edeceğimizden hiç kuşkunuz olmasın. Sizler de Forum bölümünden yazı ve makaleleriniz ile icra hukukunda bizleri aydınlatırsanız bundan memnuniyet duyarız.

Eksiklerimiz hatalarımız yanlışlarımız olmuşşsa affola. Düzeltebileceğimiz hata ve eksiklerimiz yada önerileriniz için bizimle BURADAN iletişime geçebilir, yardım ve destek almak için sizler gibi diğer insanların da faydalanması amacıyla oluşturduğumuz forumumuza BURADAN ulaşabilirsiniz. Ayrıca sitemizde yapmış olduğunuz yorum vb sitemizde izler bırakan verileriniz ile ilgili gizlilik politikamızı da BURADAN görebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makalelerimizi KAYNAK GÖSTERİP linkimizi ekleyerek paylaşmanızda hiç bir sakınca yoktur. Aksi durumlarda makaleleri, yazıları kendisininmiş gibi yayınlayan arkadaşlarımız için de her türlü telif hakkımız saklıdır.

Kalebet - Casinoslot giriş -

Kingbetting