Last Updated:
Ocak 9, 2021

Soru Sormak için tıklayın
İcra Hukuku
Per Page :

Hacizlerle alakalı her türlü bilgiye ulaşabileceğiniz kategorimiz İcra Hukuku. Ev haczi araba haczi banka haczi gibi hacizde başınıza gelebilecek durumların yer aldığı bu kategori çok geniş bir alana yayılan icra hukukunu bölümlere ayırarak sizlere detaylı bir biçimde anlatacaktır. İcra hukukunda gerek bir hukuk öğrencisinin gerek bir avukatın gerekse bu konuda destek almak isteyen bir vatandaşın ihtiyacı olabilecek tüm konuları sizlere sunmayı amaçlıyoruz. Lütfen kategorilerden istediğiniz bölümü seçerek bilgi edinmeye başlayınız.

İlamsız Takiplerde Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği

T.C. İSTANBUL ANADOLU ……….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ne DOSYA NO : 2019/…………….. ESAS BEYANDA BULUNAN BORÇLU : T.C.K.N. : ADRES : ALACAKLI : VEKİLİ : KONUSU : Borca itirazlarımızdan ibarettir. AÇIKLAMALAR : Yukarıda yazılı dosya numaranızdan gönderilen örnek no 7 ödeme emri …………….. tarihinde bize ulaşmıştır. Süresi içerisinde itirazlarımı sunarım. Dosyada alacaklı görünen tarafa hiç bir borcum yoktur. İşbu sebeple İcra takibinde gönderilen ödeme emrine, ödeme emrindeki borca, işlemiş faize ve faiz oranına ve ferilerine itiraz ediyorum. SONUÇ ve TALEP: İtirazlarımın kabulü ile icra dosyasının durdurulmasına karar verilmesini talep ederim. Borçlu Adı Soyadı TC: ………… İmza read more
3 Views : 469

Kota Talebi

Genel olarak birçok avukat çalıştığı adliyeyi baz alarak ilgili adliyeden o sene içinde çalışmak amacı icra dairelerinden kota alır ve kota aldığı daire ile çalışmayı tercih eder. Bu, avukatlara sürekli farklı dairelerde icra takibi yapmaksızın dosyaların tek bir daireden takip edilmesi açısından kolaylık sağlamaktadır. Peki kota nasıl alınır? Avukatların kota almaları için kota almak istedikleri adliyeye başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuruyu aşağıdaki gibi kısa bir dilekçe ile ekine baro kimliği ve vergi levhasını ekleyerek yapabilirler. Örnek dilekçe şu şekilde olabilir: T.C. İCRA TEVZİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE ANKARA 2019 YILINDA KULLANMAK ÜZERE TARAFIMA TAKİP AÇABİLMEK AMACI İLE AVUKAT KOTASI VERİLMESİNİ TALEP EDERİM. AV. BARO – SİCİL NO EK : VERGİ LEVHASI ÖRNEĞİ BARO KİMLİĞİ read more
2 Views : 1260

İhtiyati Haciz Talebinden Vazgeçme

İSTANBUL …….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ; Tarih, DOSYA NO :……………….D.İŞ BEYANDA BULUNAN DAVACI : VEKİLİ : BORÇLU : KONUSU : İhtiyati haciz talebimizden vazgeçmemiz hakkındadır. AÇIKLAMALAR : Mahkemenizin yukarıda değişik iş numarası belirtilen dosyasına ilişkin olarak ; borçlu/borçlular aleyhine ………….. tarihinde ihtiyati haciz talebinde bulunmuş idik. Ancak gördüğümüz lüzum üzerine borçlu/borçlular hakkındaki ihtiyati haciz talebimizden vazgeçiyoruz. İhtiyati haciz talebimizden vazgeçmemiz sebebiyle gereğinin yapılmasını ve davaya konu evrak aslının tarafımıza iadesine karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz. DAVACI VEKİLİ read more
0 Views : 563

İcra Takibinden Feragat Dilekçesi/Talebi

T.C. İSTANBUL ………İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ne DOSYA NO :…………………………………….. ESAS ALACAKLI : VEKİLLERİ : BORÇLU : KONU : Takipten vazgeçme. AÇIKLAMA : Yukarıda esas numarası ve tarafları belirtilen müdürlüğünüz icra dosyası ile başlatılan takipten ileride yeniden takip açma hakkımızı saklı tutarak vazgeçiyoruz. Gerekli harcın alınarak dosyadaki mevcut hacizlerin fekkini ve dosyanın kapatılarak takibe konu evrak aslının tarafımıza iadesini ve dosyanın işlemden kaldırılmasını talep ederiz. Alacaklı Vekili read more
2 Views : 2203

Takibe , Borca , Faize ve Yetkiye İtiraz Dilekçesi

T.C. İSTANBUL …………….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE Dosya No: 201…../……………….Esas İtiraz Eden Borçlu : Karşı Taraf Alacaklı : Vekili : D.Konusu : Takibe, borca,faize ve yetkiye itirazlarımızdan ibarettir. İtirazlarımız : İSTANBUL ……….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ‘nün 201…./………….. Esas sayılı dosyası ile aleyhimde icra takibine başlanmıştır. Takibe ilişkin örnek no 7 İlamsız Takiplerde Ödeme Emri …………. tarihinde tebliğ aldım. İ.İ.K uyarınca yasal süresi içinde takibe, borca,yetkiye ve tüm ferilerine itirazlarımı sunmaktayım. YETKİ İTİRAZIM VARDIR. Adresim , ……………………………………………………………………….. Adresidir. Dolayısıyla takip yetkili ……………………… İcra Müdürlüğünde açılması gerekirken yetkisiz İSTANBUL İcra Müdürlüğünde açılmıştır. Dolayısıyla işbu takip ………………………İcra Müdürlüğünde açılması gerekirken İSTANBUL İcra Müdürlüğünde açıldığından takibin yetkisine itiraz ediyorum. BORCA İTİRAZIM VARDIR. ……………………….. TL’lik bir ………………. borcum bulunmamaktadır. Dolayısıyla takip konusu borca itiraz ediyorum.Ayrıca işlemiş faize de itiraz ediyorum. Haksız ve hukuka aykırı olarak başlatılan takibe, borca,yetkiye ve tüm fer’ilerine yasal süresi içerisinde itiraz ederek takibin durdurulmasını talep etmekteyim. Netice ve Talep : Yukarıda arz ve izah edildiği üzere; takibe, borca,yetkiye ve fer’ilerine yapmış olduğum itirazlarımın kabulü ile takibin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 05.10.2019 İtiraz Eden Borçlu read more
0 Views : 1203

Takibe, borca ve ferilerine itiraz dilekçesi

İSTANBUL ….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ‘NE Dosya No: ……………………………….Esas İtiraz Eden Borçlu : Karşı Taraf Alacaklı : Varsa Vekili : D.Konusu : Takibe, borca ve ferilerine itirazlarımızdan ibarettir. İtirazlarımız : İSTANBUL …….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’nün ……… Esas sayılı dosyası ile aleyhimde icra takibine başlanmıştır. Takibe ilişkin örnek no 7 İlamsız Takiplerde Ödeme Emri ………. tarihinde tebliğ alınmıştır. İ.İ.K uyarınca yasal süresi içinde takibe, borca ve tüm ferilerine itirazlarımızı sunmaktayız. BORCA İTİRAZIMIZ VARDIR Alacaklı tarafa…………. TL bir ………(neyden kaynaklı ise) borcum bulunmamaktadır. Dolayısıyla takip konusu borca itiraz ediyorum. Ayrıca işlemiş faize de itiraz ediyorum. Haksız ve hukuka aykırı olarak başlatılan takibe, borca ve tüm fer’ilerine yasal süresi içerisinde itiraz ederek takibin durdurulmasını talep etmekteyim. Netice ve Talep : Yukarıda arz ve izah edildiği üzere; takibe, borca ve fer’ilerine yapmış olduğumuz itirazlarımın kabulü ile takibin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederim. 01/10/2019 Borca İtiraz Eden read more
0 Views : 401

İİK 106-100 md Gereğince Araç Haczi Kaldırma Talebi

İcra ve İflas Kanunumuz gereği Araç üzerine konulan hacizler 6 ay içerisinde satış istenmediği takdirde düşüyor. Fakat bu haczin düşme mevzusu otomatik olarak olmuyor. 6 Aylık sürenin dolmasından itibaren Borçlu tarafından aşağıdaki dilekçe gerekli şekilde doldurulup İİK 106-110 Maddeleri gereğince araç üzerindeki haczin kaldırılması talep ediliyor. İcra Müdürü tarafından inceleme yapılacak, Haciz konulduğu tarihten itibaren 6 ay içerisinde Satış istenmemişse haczin kaldırılmasına karar verilecektir. T.C. İSTANBUL ANADOLU …..İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ne DOSYA NO : HACZİN KALDIRILMASI TALEBİNDE BULUNAN BORÇLU                              : AÇIKLAMALAR                 : Müdürlüğünüz yukarıda numarası belirtilen dosyasında borçluyum. Adıma kayıtlı ve aşağıda listelenen araçlarım üzerine dosyanız sayısından ………….. tarihinde haciz konulmuştur. Plaka 1 : Plaka 2 : Plaka 3 : Bu haciz tarihinden itibaren 6 ay içinde satışı istenilip satış avansı dosyaya yatırılmamıştır. İş bu nedenle İcra ve İflas Kanununun 106 – 110 maddeleri gereğince belirtilen plakalar üzerindeki haczin kaldırılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.01/12/2020 Talepte bulunan borçlu Adı ve Soyadı TCKN İmza read more
3 Views : 2683

İİK 106-110 md Gereğince Gayrimenkul/Taşınmaz Haczi Kaldırma Talebi

İİK 106-110 Nedir ? Öncelikle icra ve iflas kanunu 106 ve 110. maddelerini inceleyelim. Kanunumuzun 106. maddesi, Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebilir. Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı taşınır hükmündedir. demektedir. Madde özetinden anlaşılacağı üzere Eğer haczedilen şey taşınmaz ise Haciz tarihinden itibaren 1 yıl, Taşınır ise Haciz tarihinden itibaren 6 ay içerisinde satışı istenmelidir. Bu süre içerisinde mutlaka satış istenmelidir. Bu süre hak düşürücü süredir ama zamanaşımı ile karıştırılmamalıdır. Örneğin 11. ayda gayrimenkulun satışını isteyen alacaklı bu satış talebinden vazgeçerse süre yeniden başlamamakta, aksine ilk haciz konduğu tarihten itibaren süre işlemeye devam etmektedir. İcra ve iflas kanunu 106. Maddesi açıkça haciz konulan bir taşınır yada taşınmazın hangi süre içerisinde satışının isteneceğini belirtmiştir. Süresi İçerisinde Satış İstenmezse Ne Olur ? Bu konuda da karşımıza iik 110. Madde çıkmaktadır. İcra ve İflas Kanunu 110. Madde Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli gider onbeş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli malın satılması yönündeki talep bir defa geri alınabilir. demektedir. Yani 106. Madde de belirtilen süre içerisinde satış istenmezse O […] read more
0 Views : 8733

İstanbul Anadolu İcra Müdürlüğü

İstanbul Anadolu İcra Müdürlüklerinin İban numarasına, Telefon numarasına ve Adres bilgilerine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda İstanbul Anadolu İcra dairelerinin Eski ismi de yazımızda mevcuttur. Bilgiler 2019 yılına aittir. Dosya borcu, Dosya masrafı gibi ödemeleri yapacağınız iban numarası EMANET KASA HESABI ve Tahsil harcı, Kefalet harcı, Memur yolluğu gibi harçları yatırabileceğiniz hesap numarası ise HARÇ HESABIDIR. Aşağıda yazılı iban numaralarına ödeme yaparken MUTLAKA açıklama kısmına icra dosya numarasını belirtmelisiniz. Bu hususu gözden kaçırmanız durumunda süre kaybı yaşayabilirsiniz. ANADOLU 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Emanet Kasa Hesabı TR590001500158007290497055 Harç Hesabı TR790001500158007299385193 Telefon Numarası +90 216 303 3333 Dahili: 5316 – 5315 – 5314 – 5312 – 5313 İcra Dairesi Eski Adı Kadıköy 2. İcra Dairesi Adres Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal/ İstanbul ANADOLU 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Emanet Kasa Hesabı TR170001500158007290497035 Harç Hesabı TR980001500158007299395618 Telefon Numarası +90 216 303 3333 Dahili: 5320 – 5318 – 5319 – 5322 – 5323 İcra Dairesi Eski Adı Kadıköy 3. İcra Dairesi Adres Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal/ İstanbul Anadolu 3. İcra Dairesinin Hacze çıkış saati saat :10:00’dır. ANADOLU 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Emanet Kasa Hesabı TR580001500158007290497073 Harç Hesabı TR500001500158007299438483 Telefon Numarası +90 216 303 3333 Dahili: 5325 – […] read more
1 Views : 2329

Kira Alacağında Yetkili İcra Dairesi

Ülkemizde çok yoğun olarak kullanılan kurum olan kiralamanın çeşitleri var. Konut kirası, hasılat kirası, dükkan kirası gibi. Bu yazımızda genelde konutlar ve çatılı iş yerleri hakkında ki kira alacaklarında yetkili icra dairesinden bahsedeceğiz. Bilindiği üzere yetki hususu hukuk muhakemeleri kanunu nda düzenlenmiş olup bir kaç ayrık durum dışında yetki meselesi kamu düzeninden sayılmadığı için hakimin yada icra müdürünün bunu kendiliğinden takdir etme değerlendirme yetkisizlik kararı verme gibi yetkisi yoktur. Konut kirasında yetkili icra daireleri Konut kiralarında öncelikle dikkat edilmesi gereken çoook ayrık durumlar dışında kiralayan kişilerin tacir sayılmamasıdır. Peki bunun pratikte önemi nedir ? Pratikteki önemi yetki sözleşmelerinde ortaya çıkar. Konut kiralarında yetki sözleşmesi Yapılabilir mi? Konut kiralarında kiralayan kişiler tacir değil ve genelde ticari maksatla kiralanmıyor. Tacir olmayan kişilerin yaptıkları yetki sözleşmesi geçersizdir. Bu geçersiz olduğuna göre tek yetkili yer çıkıyor. Genel yetki kuralları. Kira borcuna geçmeden önce aranacak ve götürülecek borçlardan bahsetmekte fayda var. Aranacak borç; Borçlunun yerleşim yerinde ödenmesi gereken, Alacaklının alacağını alması için borçluya gitmesi gereken borçlar iken Götürülecek borç ise Alacaklının ikametgahında ödenen borçlardandır. Kira sözleşmelerindeki kira borcu götürülecek borçlardandır. Yani kural olarak ev sahibinin evinde ödenir. Bu sebeple ilk yetkili icra dairesi alacaklının yerleşim yeridir. Alacaklı kendi yerleşim yerinde takip başlatabileceği gibi dilerse kiracının […] read more
0 Views : 1117

İCRA NEDİR ? HACİZ NEDİR ?

Borçlunun alacaklıya ödemekle ya da alacaklı için yerine getirmekle, yapmakla yükümlü bulunduğu bir şeyi ödememesi, yapmaması durumunda, alacaklının başvurduğu adli kuruluş ve kuruluşun yaptığı görev olarak tanımlanan icra hukuku sadece alacaklı – borçlu yani para bakımından değil hayatımızın herhangi bir anında karşımıza çıkabilecek bir hukuki kurumdur.

Bu sitede sizlere genellikle konusu para olan icra takipleri anlatılacaktır. Elimizden geldiğince hem meslektaşlarımızın hemde bu konuda hiç bir bilgisi olmayan sade bir vatandaşın dahi anlayacağı öğreneceği bilgi edineceği şekilde düzenledik sitemizi.

Haciz.org sitesinin güncel kalması için her türlü çabayı sarf edeceğimizden hiç kuşkunuz olmasın. Sizler de Forum bölümünden yazı ve makaleleriniz ile icra hukukunda bizleri aydınlatırsanız bundan memnuniyet duyarız.

Eksiklerimiz hatalarımız yanlışlarımız olmuşşsa affola. Düzeltebileceğimiz hata ve eksiklerimiz yada önerileriniz için bizimle BURADAN iletişime geçebilir, yardım ve destek almak için sizler gibi diğer insanların da faydalanması amacıyla oluşturduğumuz forumumuza BURADAN ulaşabilirsiniz. Ayrıca sitemizde yapmış olduğunuz yorum vb sitemizde izler bırakan verileriniz ile ilgili gizlilik politikamızı da BURADAN görebilirsiniz.

Sitemizde yayımlanan makalelerimizi KAYNAK GÖSTERİP linkimizi ekleyerek paylaşmanızda hiç bir sakınca yoktur. Aksi durumlarda makaleleri, yazıları kendisininmiş gibi yayınlayan arkadaşlarımız için de her türlü telif hakkımız saklıdır.

Kalebet - Casinoslot giriş -

Kingbetting