103 Davet Kağıdı

İcra ve İflas Kanunu 103. Maddesi aşağıdaki şekildedir.

Tutanak tutulurken alacaklı, borçlu veya namlarına Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse bulunmazsa, bulunmayan alacaklı veya borçlu üç gün içinde tutanağı tetkik ve diyeceği varsa söylemesi için icra dairesine davet olunur. Kanunen ilavesi gereken müddetler mahfuzdur. Haciz sırasında borçlu veya alacaklı adına Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse bulunduğu takdirde haciz tutanağının bir örneği bulunan şahsa verilir. Borçluya veya alacaklıya ayrıca haber verilmez.

Haciz sırasında alacaklı yada borçlunun hazır olmasına gerek olmadığına daha önce değinmiştik. Zaten icra ve iflas kanunu 102. Maddesi Taşınır bir malı haciz için mahallinde bir tutanak tutulur. Tutanakta alacaklı ve borçlunun isim ve şöhretleri, alacağın miktarı, haczin hangi gün ve saatte yapıldığı, haczedilen mallar ve takdir edilen kıymetleri ve varsa üçüncü şahısların iddiaları yazılır ve haczi icra eden memur tarafından imza edilir. demektedir. 103 Davet Kağıdı işte haciz sırasında hazır olmayan alacaklı veya Genelde borçluya gönderilen tebligattan ibarettir. Bu 103 Davet Kağıdı borçluya gönderilerek, yokluğunda tutulan tutanağı incelemesini, bu tutanağa karşı bir diyeceğinin olup olmadığı konusunda bilgilendirme metnidir. Örneği de aşağıda paylaşılmıştır.

T.C.
İSTANBUL ….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ne

DOSYA NO : 2020/……………… Esas

DAVET KAĞIDI

ALACAKLI :
VEKİLİ :

BORÇLU :

HACİZ ŞERHİ İŞLENEN
GAYRİMENKUL :
HACİZ TARİHİ :
YEVMİYE NO :

İcra ve İflas Kanunu'nun 102 nci maddesi uyarınca yapılan haciz sırasında kendiniz veya Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse hazır bulunmadığından işbu kağıdın tebliğ tarihinden itibaren sözü edilen Kanunun 103 ncü maddesi gereğince (3) gün içinde varsa itirazınızı bildirmeniz için ilgili icra dairesine başvurmanız tebliğ olunur.

(İ.İ.K m.103)

İstanbul ….. Icra Müdür Yrd.

Av. Mehmet Değirmenci yazdı 26 yazı

2012 Yılı Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Bölümü Mezunu olup, Son 6 yıldır kesintisiz her gün icra işi yapmaktadır. Evli ve 2 Çocuk babasıdır. İcra Hukuku, Tüketici hukuku, Aile Hukuku ve Ceza Hukuku uzmanlık alanıdır. Aydıner Arslan Hukuk Bürosunda Haciz Avukatı olarak çalışmaktadır.
mehmet@mehmetdegirmenci.com.tr Lütfen Mail yada yorum ile iletişime geçiniz. yorum yoluyla iletişime geçmeniz halinde daha hızlı cevap alabilirsiniz.

103 Davet Kağıdı hakkında 0 yorum var

Cevap ver

Mail adresiniz paylaşılMAYACAK. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır. Bu sebeple takip etmenizde fayda vardır Yıldızlı alanlar zorunludur *